نمایشگاه مجازی صنعت دیرگداز – REFEX 2020

سالن شماره ۱

الیاف سرامیک سپید

شرکت سرامیک آفاق

شرکت دیرگداز آمل

نو آوران نسوز آژند

کربورسیلیسیوم و اکسید آلومینیوم آبادان

نسوز بارز تهران

دیرگدازهای آتور

اطلس سرام کویر

آمل کربوراندم

آرشیا اورنگ

نسوز خطب

مجله صنعت نسوز

مطبوع عمران

ملی صنایع مس ایران

فرآورده های نسوز تبریز

فرآورده های نسوز آذربایجان

پالارصنعت

سمپوزیوم فولاد

تولیدی و خدماتی صنایع نسوز توکا

سالن شماره ۲

پاترون

فرآورده‌های دیرگداز ایران

فرآورده‌های نسوز ایران

فرانسوز یزد

فرآورده های نسوز آذرخش

فرآورده های نسوز آذر شهاب تبریز

دیرگداز آذر

پولاد پوشش آونگ

آلومینای ایران

آراد لیان فرآور آریا

فولاد خراسان

نسوز مازند پارس

فرآورده های نسوز مهرگداز

تهیه و تولید مواد نسوز کشور

PENNEKAMP

فرآورده های نسوز راه صنعت

سیمرغ ایرانیان

سوراوجین عقیق

بانک جامع صنعت دیرگداز (رفیکو)